Isikuandmete töötlemine Tallinna Muinasjutu Lasteaed töötleb isikute andmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema asutustele pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtutakse isikuandmete kaitse seadusega https://www.riigiteataja.ee/akt/13012201001 ning Andmekaitse Inspektsiooni http://www.aki.ee/ juhistega isikuandmete töötlemisele sätestatust.
Täpsem info: Isikuandmete töötlemine