Õppetöö


Vaata Tallinna Muinasjutu Lasteaia õppekava siit:

 Õppekava


ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED

Laps ja tema vajadused on kogu õppe- ja kasvatustegevuse keskpunkt. Täiskasvanul on sealjuures toetav, abistav ja nõustav funktsioon.

Arvestame lapse vanuselisi, soolisi ja individuaalseid iseärasusi. Eesti rahvatraditsioone ja kultuuripärandit. Lasteaed on pere ja kodu partner, tugi õppe- ja kasvatustöös.
Last julgustatakse aktiivselt, iseseisvalt ja loovalt mõtlema ja tegutsema. Lapsele on tagatud sujuvad üleminekud kodust lasteaeda ja lasteaiast kooli.

Õppetegevuses lähtutakse järgmistest printsiipidest:
• eakohasus;
• võimetekohasus;
• arengupotentsiaal;
• lapse motiveerimine ja tema vabatahtlikkus;
• integratsioon erinevate ainete vahel.

Õppe- ja kasvatustegevus aitab lastel kujundada oma arusaama:

• füüsilisest maailmast mõõtmise, kaalumise, klotsidest ehitamise, vee- ja liivamängude, värvide segamise ja erinevate kunstimaterjalide katsumise läbi.
• ühiskonnast ja kultuurist mängude, loovmängude, kokanduse, lugude kuulamise ja ettelugemise, ühiskondlike sündmuste, rahvakalendritähtpäevade tähistamise abil.
• loogikast ja matemaatikast mõõtmise, kaalumise, võrdlemise, loendamise, vastete leidmise, korrastamise, järjestamise, sorteerimise ja klassifitseerimise abil.
• kõnest ja kirjakeelest lugemise kirjutamise, joonistamise, dikteerimise, kuulamise ja oma ideede väljendamise abil.

Lastel on piisavalt aega enda ümbritseva avastamiseks; võimalus õppida erinevaid teid pidi ja võimalus oma tööd näidata.


2022/2023 õppeaasta teema: 
Laps ja muinasjutt
Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 

• Lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel
• Lapsel on arenenud mängu- ja esinemisoskused
• Laps oskab erinevates olukordades sobivalt käituda
• Laps märkab ümbritsevat keskkonda ja oskab sellesse säästlikult suhtuda
• Laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lastevanemate koostöö